SGM 104 AE

STIGA SGM 104 AE är en lättanvänd kantsax med utmärkt ergonomi och komfort. Kantsaxen är utrustad med ett 20 cm långt buskblad för trimmning, två gräsblad (8 cm och 13 cm) för efterputsning av gräskanter och ett teleskophandtag. Varje tillbehör kan enkelt och snabbt bytas ut tack vare det verktygslösa klicksystemet. Dess 180° roterande handtag garanterar perfekt hantering och komfort, medan batterikapaciteten på 2.5 Ah gör att du kan arbeta längre. STIGA SGM 104 AE kan också kombineras med ett teleskophandtag (kan köpas separat) för en bekvämare användning vid gräsklippning.

Dataskyddpolicy

INFORMATIONSMEDDELANDE

                                                    I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2016/679                                                         

Allmänna dataskyddsbestämmelserna

 

Med hjälp av detta informationsmeddelande vill personuppgiftsansvarig, som definieras nedan, informera dig om syften och metoderna för behandling av dina personuppgifter och om de rättigheter som förordning (UE) 2016/679 för skydd av fysiska personer med avseende av behandling av personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (”GDPR”) ger dig.

Detta meddelande gäller uteslutande den databehandling som utförs på webbplatsen www.stigabutiken.se. Tredjepartswebbplatser som är tillgängliga via länkar är fortfarande föremål för sekretesspolicy som tillhandahålls av webbplatschefen på den relevanta webbplatsen. Vi rekommenderar dig att inspektera dessa dokument innan du bläddrar på webbplatser från tredje part.

 

 1. Vem är personuppgiftsansvarig och dataskyddsansvarig

Personuppgiftsansvarig är STIGA AB (“STIGA” eller “ Personuppgiftsansvarig”), med kontor på Västra Vägen 31, 573 41 Tranås, Sverige.

 

 1. Vilka personuppgifter vi behandlar

2.1 Särskild begäran

I enlighet med en särskild begäran från Dig och för de ändamål som anges i artikel 3 i detta meddelande behandlar personuppgiftsansvarig följande personuppgifter:

 • Vanliga uppgifter och kontaktuppgifter, till exempel namn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra adresser.

2.2 Rekrytering

För behandling av dina personuppgifter i Ditt intresse för en karriär hos STIGA, hänvisar vi till vårt specifika informationsmeddelande på följande länk: http://www.stiga.se/om-stiga/lediga-jobb.html

2.3 Webbläsning

IT-systemen och programmen som används för webbplatsens funktion samlar in vissa personuppgifter, vars överföring är implicit vid användningen av Internet-kommunikationsprotokollen (t.ex. IP-adresser eller domännamn på datorer som används av användare som ansluter till webbplatsen, URI-adresser – Uniform Resource Identifiere – av de begärda resurserna, tidpunkten för förfrågan, metoden som används för att skicka in begäran till servern, filstorlek som erhållits som svar, numerisk kod om status för svaret som gjorts av servern – gynnsamt resultat, fel osv. och andra parametrar relaterade till operativsystemet och användarens IT-miljö). Även om det här är information som inte samlas in för att vara associerad med identifierade användare, kan de genom sin natur genom identifiering av användare, genom behandling och förening med data som innehas av tredje part.

Dessa uppgifter används endast för att erhålla anonyma statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen och för att kontrollera dess korrekta funktion och raderas omedelbart efter behandlingen. Uppgifterna kan användas för att fastställa ansvar vid hypotetiska IT-brott till skada för webbplatsen: förutom denna möjlighet, kvarstår inte data av webbkontakter längre än sju dagar.

2.4 Cookies

I vissa fall samlas personuppgifter in av STIGA med användning av olika tekniker, inklusive ”cookies”. Cookies består av en serie data som en webbplats skickar till en ”webbläsare” (som kan vara din webbläsare). Den informationen kan sedan lagras på en dator (till och med din dator) via en tagg som identifierar datorn men inte användaren.

Vissa sidor på webbplatsen använder cookies, skickade av STIGA eller tredje part och annan teknik för att tillåta den tekniska driften av webbplatsen, för en bättre användning av webbplatsen och för att utföra statistisk analys av användningen av webbplatsen.

För mer information, se vår Cookies policy.

2.5 Applikationer (App)

För STIGA s applikationshantering behandlar vi, enligt den specifika applikationen som används, följande uppgifter: namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, företag, jobbtitel, kundnummer.

 

 1. Syftet med behandlingen och rättslig grund

3.1 Hantering av din förfrågan

Hanteringen är nödvändig för webbläsning på webbplatsen. Din specifika förfrågan, inklusive, men inte begränsat till, att skicka dig teknisk information på STIGA-produkter, hantera din tillgång till STIGA medias databas etc.

Den rättsliga grunden för behandlingen är därför genomförandet av din förfrågan, i enlighet med artikel 6 första stycket b) i GDPR. Därför är ditt samtycke inte nödvändigt för att tillåta behandlingen.

3.2 Marknadsföring

Om du ger oss ditt specifika samtycke kan vi behandla dina personuppgifter också för att ge dig kommersiell information om produkter och tjänster som marknadsförs av STIGA.

För att göra dig delaktig av statistisk analys, omröstningar och marknadsundersökningar, avseende produkter och tjänster som marknadsförs av STIGA.

Den rättsliga grunden för bearbetningsverksamheten är Ditt samtycke, i enlighet med artikel 6 första stycket a) i GDPR.

Även om du beviljar ditt samtycke, kan du begära att vi upphör med behandlingen i marknadsföringssyfte när som helst genom att skicka ett mail till följande adress: info.se@stiga.com eller genom att klicka på länken i varje e-post meddelande.

3.3 Applikationshantering

Dina personuppgifter hanteras i syftet att möjliggöra Din registrering och tillgång till personuppgiftsansvarigs applikation ”STIGA Club”/”Min STIGA” (”App”), enligt Din förfrågan.

Den rättsliga grunden för hanteringen är utförandet av ett kontrakt i enlighet med artikel 6 första stycket b) i GDPR. Därför är ditt samtycke inte nödvändigt för att tillåta hanteringen.

 

 1. Typ av personuppgifter och konsekvenser av vägran

Behandlingen av dina personuppgifter är ett obligatoriskt krav för hanteringen av din förfrågan, och för att möjliggöra Din registrering och tillgång till Appen. Därför kommer din vägran att lämna de personuppgifter som uttryckligen anges som obligatoriska, om så är fallet, göra att det blir omöjligt för personuppgiftsansvarig att göra det och att förse dig med App-tjänsten.

Om du vägrar att ge oss Ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter även för marknadsföringsaktiviteter, kommer vi inte att kunna erbjuda dig specialerbjudanden och/eller information om nya produkter och tjänster men detta kommer inte att försämra hanteringen av någon annan förfrågan från din sida.

 

 1. Lagring av data

Personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges ovan endast för den tid som krävs hanteringen av din förfrågan samt för uppfyllandet av eventuell laglig skyldighet som tillhandahålls av någon tillämplig europeisk och/eller medlemsstatens lagar och/eller förordningar.

Dina personuppgifter kommer senare att behållas av personuppgiftsansvarig under en period som är lika med 10 år/lika med gällande preskriberingstid och sedan raderas.

När det gäller hanteringen för Appen behandlar personuppgiftsansvarig endast dina personuppgifter för den tid du kommer att vara registrerad i Appen.

När det gäller marknadsföringsaktiviteter bearbetas dina uppgifter fram till 10 år från ditt beviljande, men du kan omedelbart avbryta behandlingen enligt vad som anges i föregående artikel 3.

 

 1. Metoder genom vilka dina personuppgifter kommer att behandlas

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i GDPR, med hjälp av pappers-, dator- och telematikverktyg, i enlighet med ovan angivna syften och med lämpliga metoder för att garantera deras säkerhet och sekretess i enlighet med artikel 32 i GDPR.

 

 1. Till vilka kan dina personuppgifter kommuniceras och vem får tillgång till dem

För de ändamål som beskrivs i punkt 3 ovan kommer dina personuppgifter att kunna visas för anställda, externa konsulter och i allmänhet STIGA personal, som är behörig att behandla personuppgifter, särskilt utsedda som interna delegater.

Dessutom kommer dina personuppgifter att behandlas av följande tredje parter:
a) Tjänsteleverantörer för hantering av IT-systemet.
b) Teknisk support
c) Logistikföretag, transportörer, speditörer
d) Övriga tjänsteleverantörer som hjälper STIGA att tillhandahålla/förvalta Appen.
e) Övriga tjänsteleverantörer.

Ovanstående nämnda parter ska i vissa fall fungera som självständig registeransvarig, i annat fall som dataprocessorer som specifikt utses av personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 28 i GDPR. Du kan begära en lista över våra dataprocessorer på de kontaktuppgifter som anges i artikel 1 ovan. Dina personuppgifter kommer inte att offentliggöras.

 1. Dina rättigheter

När det gäller den behandling av uppgifter som beskrivs i detta meddelande kan du utöva någon av de rättigheter som beskrivs i detta avsnitt i enlighet med artiklarna 15 till 21 i GDPR. Särskilt:

 • Hantera din information – Rätt till åtkomst – Artikel 15 i GDPR: Rätt att erhålla från den personuppgiftsansvarig, bekräftelse om huruvida dina personuppgifter behandlas och, i så fall, tillgång till personuppgifter och följande information (även genom att få en kopia av samma):
 1. a) Syftet med behandlingen
 2. b) Kategorier av berörda personuppgifter,
 3. c) Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att kunna visas för.
 4. d) Den planerade perioden för vilken personuppgifterna ska lagras eller de kriterier som används för att bestämma en sådan period.
 5. e) Förekomsten av rätten att begära reglering eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av personuppgifter avseende den registrerade eller motsätta sig sådan behandling.
 6. f) Rätten att inkomma med ett klagomål till den personuppgiftsansvarige
 7. g) Källan till personuppgifterna, om de inte samlas in direkt
 8. h) Automatiserad beslutsfattande, inklusive profilering
 • Rättelse av felaktig eller ofullständig information – Rätt till rättelse – Artikel 16 i GDPR: Rätt att utan obefogat dröjsmål få korrigering av felaktiga personuppgifter eller integrering av samma.
 • Radering – Rätt att radera – Artikel av 17 GDPR: Rätten att erhålla rensningen av dina personuppgifter från administratören utan obefogat dröjsmål om:
 1. a) Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i relation till syftet med vilka de samlades eller bearbetades på annat sätt.
 2. b) Du återkallar ditt samtycke och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
 3. c) Du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter på legitima grunder.
 4. d) Personuppgifterna har behandlats olagligt
 5. e) Personuppgifterna måste raderas för att följa en lagstadgad skyldighet.
 6. f) Personuppgifterna har samlats i samband med erbjudandet om informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8 första stycket i GDPR.

Om du inte längre vill att vi ska använda din information kan du begära att vi raderar din personliga information. Observera att om du begär radering av dina personuppgifter kan vi behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter eller för utförandet av en tjänst som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som är innehavare av personuppgiftsansvarig eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav. Vi kan till exempel hålla några av dina uppgifter för skatte-, juridiska rapporterings- och revisionsskyldigheter.

 • Begränsning av behandling – Rätt till begränsning av behandling – Artikel 18 i GDPR: Rätt att erhålla från personuppgiftsansvarig begränsning av bearbetning om:
 1. a) den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjligheten att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 2. b) behandlingen är olaglig och du motsätter sig radering av personuppgifter och begär begränsning av användningen i stället
 3. c) personuppgiftsansvarig behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningens ändamål, men de krävs av dig för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav.
 4. d) Du har invänt mot bearbetning enligt artikel 21 första stycket i GDPR i avvaktan på verifieringen om den legitima grunden för personuppgiftsansvarig överträder din rätt.
 • Datatillgänglighet och portabilitet – Porträttbarhet – Artikel 20 i GDPR: Rätten att i ett strukturerat format, som vanligtvis används och läsas av en automatisk enhet, får personuppgifterna om dig själv till personuppgiftsansvarig och rätten att överföra samma till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder, om bearbetningen bygger på samtycke och görs med automatiska medel. Dessutom rätten att erhålla dina personuppgifter sänds direkt från personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig, om detta är tekniskt möjligt.
 • Klagomål – Skicka ett klagomål till behörig dataskyddsmyndighet genom att skicka ett meddelande till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks

 

 

Ovanstående rättigheter kan utövas genom att kontakta personuppgiftsansvarig på de kontaktuppgifter som anges i föregående artikel 1. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi vidtar ytterligare åtgärder på din begäran.

 

¨   JAG GODKÄNNER behandlingen av mina personuppgifter för marknadsföring, enligt artikel 3.2 i detta meddelande                                                                                              

¨  JAG GODKÄNNER INTE behandlingen av mina personuppgifter för marknadsföring, enligt artikel 3.2 i detta meddelande

 

 

 

 

____________, ___________________

Ort                         Datum

 

 

________________________

                    Signatur

 

 

Tornado 2098 H

Stiga Tornado 2098 H är det rätta valet för dig som inte vill samla upp utan vill använda sig av multiklipfunktionen eller sidoutkast. Maskinen drivs av en kraftfull encylindrig 8.4 kW Stiga motor, denna Tornado traktor har en hydrostat och är försedd med ett 98 cm klippaggregat, antiskalperingshjul och 7 klipphöjder från 25 till 80 mm. Batteriladdare och mulching kit ingår.

Park 540 PX Inkl. 100 Combiaggregat EL

Park 540 PX har äkta (50:50) midjestyrning, som gör att bakhjulen följer exakt i främre hjulens spår. Utrustad med 4WD vilket ger ett perfekt grepp i sluttande trädgårdar, servostyrning, hydrostatisk transmission som gör att man enkelt kan justera hastigheten. Drivs av en 9,9 kW Briggs & Stratton bensinmotor. Den sidoplacerade kontrollpanelen ger enkel åtkomst till alla reglage, och den bekväma sitsen justeras enkelt med en hand och passar alla förare, oavsett storlek. LED-belysning fram gör att maskinen kan användas även under dygnets mörkare timmar, och under vintertid.Park 540 PX kan ha combiaggregat från 95 till 110 cm. Tack vare elektrisk klipphöjdsinställning kan klipphöjden justeras på några sekunder genom att trycka på en knapp utan att stoppa eller att kliva av maskinen.

SGM 102 AE

STIGA SGM 102 AE är en lätt och ergonomiskt utformad batteridriven kantsax som är utrustad med ett innovativt 180° roterande handtag för perfekt kontroll och komfort. Till kantsaxen ingår ett 18 cm långt buskblad för trimning av t.ex. små häckar och ett 10 cm brett gräsblad, som snabbt och enkelt kan bytas ut tack vare det verktyglösa klicksystemet. Kantsaxen drivs av ett 10,8 volt batteri med en kapacitet på 2,5 Ah. Med teleskophandtaget (kan köpas separat) som kan kombineras med kantsaxen får du en ännu bekvämare användning.

SGM 72 AE

STIGA SGM 72 AE är en batteridriven kantsax som passar alla typer av användare. Verktyget är utrustat med ett 8 cm brett gräsblad för efterputsning av gräskanter och ett 18 cm långt buskblad för lätt figurtrimning av häckar. Tack vare det verktygslösa klicksystemet kan du lätt och bekvämt byta skärblad utan verktyg. Ett 2,5 Ah batteri ingår och om du kombinerar kantsaxen med vårt teleskophandtag (kan köpas separat) får du en ännu bekvämare användning.

Vintage Lawn Mowing Collection

Image is not available
Image is not available

Gräsklippningsnostalgi
för dig som köpt en robot
eller batteriklippare

Image is not available
Slider

Har du köpt en batterigräsklippare eller en robot och saknar nu ljudet, doften och looken av traditionell gräsklippning? Med STIGA Vintage Lawn Mowing Collection kan du uppleva svensk sommar som den alltid varit.

Gräsklippning hör sommaren till – det brummande ljudet från 2-taksmotorer som en välbekant vaggande ljudridå över de svenska villaområdena. Där går folket runt i sina t-shirtar med oljefläckar och skor med gröna gräsfläckar i ett moln av nyklippt gräs och funderar på vad som ska läggas på grillen. Mer sommar än så blir det knappt. Men något håller på att hända – den tekniska utvecklingen kommer förändra sommaren för alltid. STIGAs nya batteriklippare leverar samma resultat som bensinklipparna, fast helt utan motorljud.

Det kommer snart ta död på det brummande sommarljudet som vaggar folket genom sommaren. Och de nya robotarna gör jobbet snabbt och enkelt utan att du behöver lyfta ett finger. Så de nöjda gräsklipparfolket som vaggar runt på trädäcket iklädda sommarkostymer bestående av oljiga t-shirtar och gräsgröna skor kommer snart att bytas ut mot människor i rena kläder som kanske doftar lavendel istället för olja och svett. Det här kan bli en chockartad förändring för många.

Därför har vi skapat Vintage Lawn Mowing Collection™. Ett smidigt sätt att ta del av den nya tekniken med dess fördelar och samtidigt uppleva svensk sommar som den alltid varit. Med motorljud, avgaser, oljefläckar och allt det där som hör sommaren till.

Aktuella produkter

Gräsklipparljud Vol. 1

Sounds of Summer

Sura motorer, gamla tändstift och överdriven choke. Det utgör den ljudkuliss som tonsatt den svenska sommaren i decennier.

Ett brummande ljud som vaggar oss genom de ljumma kvällarna och som ljudsätter den grillade middagen. Det hör lika mycket till sommaren som doften av nyklippt gräs.

Ljudsätt din sommar med 8 nostalgiska spår innehållandes ljud från autentiska gräsklipparmotorer som förvissar dig om att sommaren är här.

Stained

T-shirt

Det är så här det ska se ut – gräsfläckar, avtorkad olja och svettlökar under armarna och ner mot bröstet.

Den perfekta sommarlooken för oss gräsklipparnostalgiker. Med autentiskt fläcktryck föreställande gräs, svett och olja har vi skapat en perfekt replika av den traditionella sommarsmutsiga gräsklippartröjan vi alla älskar.

Nu kan du lugnt lunka runt på ditt trädäck i din avslappnade sommarkostym – och ingen kommer någonsin kunna se att du faktiskt inte satt din fot på gräsmattan.

Pris: 399:-

Beställ t-shirt

  1. Om STIGA AB
   Företaget har sitt säte i Tranås. Företagets postadress är STIGA AB P.O. Box 1006 SE-573 28 TRANÅS.Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till marknad.se@stiga.com med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.
  2. Beställning
   När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till marknad.se@stiga.com.
  3. Leverans
   Leveranstid är 2 till 4 veckor.Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: marknad.se@stiga.com.
  4. Priser
   Pris anges i SEK och är inklusive 25% moms.Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.
  5. Ångerrätt
   Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.
   • Vid nyttjande av din ångerrätt:
    Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss marknad.se@stiga.com. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss. Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning. På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.
  6. Reklamation och klagomål
   Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara. Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.
   • Hur går du tillväga vid reklamation?
    Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till marknad.se@stiga.com där du anger ditt namn, din adress, e-postadress och en beskrivning av felet.Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.
  7. Ansvarsbegränsning
   Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.
  8. Produktinformation
   Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.
  9. Information om Cookies
   Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.
  10. Skydd av personuppgifter
   I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) kan du som kund alltid begära rättelse, utdrag samt att vi tar bort dina uppgifter från vårt register.
  11. Ändringar till de Allmänna Villkoren
   Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.
  12. Tvist och lagval I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odrVid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

Kommande produkter

Svett & Bensin

Parfym

Det är något visst med den där doften som uppstår i mötet mellan svett, solkräm och bensinångor. En förnimmelse av ljuva sommarkvällar och en känsla av ett väl utfört arbete.

Nu kan du få den distinkta doften och den sköna känslan koncentrerad i moderiktig flaska på 250 ml. För en autentisk upplevelse är den framtagen enbart med naturliga aromer från äkta sommarsvett, intorkad solkräm SPF 30 och ljummen 2-taktsbensin.

Grass on white

Sneakers

Krispigt vitt möter fläckigt grönt i denna klassiska sommarsneaker.

Den isvita grunden i välventilerat mesh utgör en perfekt bas för de gröna gräsinslagen som täcker skons nederdelen och nästan hela sulan.

En look som signalerar sommar och som visar att här kommer någon som gjort ett ordentligt dagsverke och förtjänar att ta det lugnt på trädäcket resten av dagen.

Grass on white

Sneakers

Krispigt vitt möter fläckigt grönt i denna klassiska sommarsneaker.

Den isvita grunden i välventilerat mesh utgör en perfekt bas för de gröna gräsinslagen som täcker skons nederdelen och nästan hela sulan.

En look som signalerar sommar och som visar att här kommer någon som gjort ett ordentligt dagsverke och förtjänar att ta det lugnt på trädäcket resten av dagen.

Avgaser

Doftljus

Tänk dig den fräna doften av de avgaser som bildas då några liter 2-taktsbensin pumpas genom en kraftigt chokad och hårt arbetande gräsklipparmotor en varm sommardag. Visst är det underbart! Det är något som hör sommaren till och något vi inte vill vara utan.

Med doftljuset Avgaser får du samma doft och samma kemikalier som tidigare men nu paketerat på ett stilfullt sätt. Tänd veken, ta ett djupt andetag och njut av sommarkvällen!

De som har tittat på Vintage Lawn Mowing Collection
har också varit intresserade av:

Autoclip 530 & 550 SG Robotgräsklippare

Voltage 80 Gräsklippare

Model 1 Batterigräsklippare

e-Park 220 batteriåkgräsklippare